Strona główna » Informacje prasowe » Aktualności » Regulamin konkursu „...

Regulamin konkursu „Aplikuj z Monsterem i wygraj iPada”

Regulamin konkursu „Aplikuj z Monsterem i wygraj iPada”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu " Aplikuj z Monsterem i wygraj iPada ", zwanego dalej „Konkursem”, jest Monster Polska sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000026127.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej http://monsterpolska.pl oraz za pośrednictwem profili w mediach społecznościowych należących do Monster Polska, w okresie od 11 maja 2016 roku do 20 czerwca 2016 roku.

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://informacje.monsterpolska.pl/regulamin-konkursu-aplikuj-z-monsterem-i-wygraj-ipada/article.aspx

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, wstępni, zstępni lub jakiekolwiek osoby bezpośrednio z nimi powiązane.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać opisane poniżej zadanie konkursowe.

ZADANIE KONKURSOWE: Zadaniem Uczestnika jest zarejestrowanie się w serwisie http://monsterpolska.pl, pozostawienie tam poprawnie wypełnionego CV oraz napisanie w formularzu konkursowym krótkiego listu motywacyjnego do swojej wymarzonej pracy. List nie może być dłuższy niż 5 zdań.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze, czyli data wypełnienia i wysłania drogą elektroniczną formularza konkursowego.

4. Jedna osoba może przesłać tylko jeden formularz zgłoszeniowy. W przypadku zamieszczenia większej liczby odpowiedzi - pod uwagę będzie brane tylko pierwsze zgłoszenie (zgodnie z datą jego dodania).

5. List motywacyjny nie powinien być dłuższy niż 5 zdań. Listy dłuższe, mogą zostać zdyskwalifikowane decyzją Jury.

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie oceny jury, w skład którego wchodzą pracownicy portalu http://monsterpolska.pl.

3. Wyniki będą przesyłane do drogą e-mail do Uczestników konkursu dnia 26 czerwca 2016 roku.

4. Zwycięzcom zostaną przyznane następujące nagrody:

a. 1 nagroda główna – iPad Mini wraz z konsultacją z zakresu HR o wartości 1.700 zł brutto, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 188,87 zł przeznaczoną na podatek PIT,

b. 10 nagród drugiego stopnia w postaci kodów do sklepu Google Play wraz z konsultacją z zakresu HR o wartości 50 zł brutto każda,

c. 30 nagród trzeciego stopnia w postaci urządzeń Power Bank o wartości 15 zł brutto każda.

5. Nie istnieje możliwość zamiany nagród na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego zwycięzcy Konkursu.

7. Udział w Konkursie i przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.

8. Przesyłając pracę konkursową, czyli wykonując zadanie konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, na potrzeby organizowanego Konkursu oraz na potrzeby rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

9. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem przesyłki pocztowej w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu.

 

§ 5. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu.

2. Organizator i Sponsor nagrody nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską, kuriera lub drogą e-mail, a także za poprawne funkcjonowanie portali społecznościowych wykorzystywanych do komunikacji z Uczestnikami konkursu.

3. Organizator i Sponsor nagrody nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych.

4. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

5. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu.

6. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 5 i 6.

8. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 5 i 6, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

9. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem do wysokości wartości Nagrody.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej: http://monsterpolska.pl

2. Serwisy społecznościowe wykorzystywane w komunikacji konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Sections
©2011 Monster - Wszystkie prawa zastrzezone - U.S. Patent No. 5,832,497 - NYSE: MWW - V: 2018.10.0.34-303